...........ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Седиште на општината: СЕЛО БЕЛЧИШТА
Број на жители: 5507
Површина: 425,39 km2
Густина на население: 12,95 жители/km2
Број на населени места: 30
Населени места: селата: Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, Волино, Врбјани, Годивје, Горенци, Горно Средоречие, Грко Поле, Долно Средоречие, Злести, Издеглавје, Климештани, Лактиње, Лешани, Мешеишта, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Оровник, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Требеништа, Турје и Црвена Вода


opstina_debarca_1 (48K)

Општините во Македонија


opstini_makedonija (56K)
izvorite vo s. Velmej